شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
*صبا*
91/1/8
متوجه منظورتون نشدم که چرا تعجب کرديد
پس چرت و پرت بگم!!!
دوست خوبم خيلي انگار ناراحتي!!!!!
ناراحتيتون از چيه؟
اين متن من چه ربطي به بسيجي بودن داره؟؟!!!!!!!
اول، متن را بخون وبعد ...
برا شما چه فرقي مي کنه چيه ؟! ولي جهت اطلاعتون اسمم محمد
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top